Договор публічної оферти

Натискаючи кнопку "Сплатити замовлення", Ви погоджуєтесь з такими положеннями:

Угода користувача
SMM - Агенція "inova14.com" іменоване надалі «Виконавець», ФОП Онищенко Д.Д. з одного боку і Користувач цього інтернет-ресурсу (Ви), що називається надалі Замовник, з іншого боку, а спільно звані «Сторони», укладають цей Договір про:
1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому договорі
"Замовник" - користувач сайту, який замовляє надання послуг Виконавцем;
«Виконавець» - особа (група осіб), яка надає послуги Замовнику;
«Контент» - з метою даного Договору під контентом розуміється, що вміст розміщений на Інтернет-ресурсі (у соціальній мережі або соціальному сервісі) у вигляді файлу (картинка, відео, музика, звук, графічне зображення тощо), здатний відображатися при допомоги електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та/або мобільних пристроїв, що дозволяють відтворювати вміст цього типу. До контенту з метою цього Договору належить також Акаунт Замовника, створений у тій чи іншій соціальній мережі/соціальному сервісі, що включає розміщений на ньому контент повністю або в частині;
«Накрутка» (розкрутка) - штучне просування розміщеного Замовником на сторонньому Інтернет-ресурсі (соціальній мережі або соціальному сервісі) контенту, шляхом набору певної угоди між Виконавцем та Замовником кількості переглядів даного контенту користувачами на тому чи іншому сервісі та/або штучне створення інтересу користувачів того чи іншого ресурсу до контенту Замовника розміщеного на такому ресурсі з метою залучення та/або збільшення/одержання передплатників, оцінок, лайків, користувачів тощо. З метою цього Договору у тому сенсі застосовується термін «Просування»;
«Платіжний агрегатор» – спеціальний сервіс, за наявності якого Замовник має можливість здійснювати платежі банківськими картами або з використанням електронних платіжних систем;
«Застосовне законодавство» – законодавство держави та її суб'єктів (округів, штатів, колоній тощо), що підлягає застосуванню для оцінки дій Сторін Договору, вирішення спорів та тлумачення умов цього Договору. На території України застосовним законодавством визнається законодавство України та її суб'єктів;
«Сайт, сервіс або Інтернет-ресурс» – сукупність набору електронних документів у вигляді електронної програми для мережі Інтернет, що містить інформацію, що пропонується користувачам, що має єдиного власника та управляючого, розташована під певною адресою в мережі Інтернет;
Терміни не зазначені та/або не перелічені в тексті цього Договору підлягають тлумаченню відповідно до застосовного законодавства та/або звичайно застосовуваного сенсу та тлумачення такого терміну в мережі Інтернет.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги Замовнику з просування (накрутки) контенту Замовника (рекламні послуги) у соціальних мережах та/або соціальних користувальницьких сервісах з метою (цілями), накрутки/залучення та /або збільшення/отримання кількості користувачів, підписників, оцінок користувачів, лайків, класів тощо. Точний обсяг послуг, а також вид ресурсів та/або соціальних сервісів на яких необхідно зробити (здійснити) просування контенту Замовника, визначається Замовником самостійно, але тільки виходячи з запропонованих Виконавцем варіантів надання послуг. Вибір обсягу конкретних послуг та оплата цих послуг означає укладення цього Договору та тягне за собою зобов'язання сторін щодо виконання Договору;
2.2. Послуги Виконавця надаються відповідно до умов цього Договору, а також загальних Правил надання послуг, які є невід'ємною частиною цього Договору;
2.3. Виконавець не надає послуги з просування контенту Замовника еротичного, порнографічного характеру, а також контенту рекламного характеру, спрямованого на спонукання користувачів мережі Інтернет до придбання/споживання/використання/зберігання/незаконного обігу наркотичних та/або психотропних речовин, зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів , послуг магів, чарівників, ворожок, спортивних тоталізаторів, азартних ігор, партнерських програм, а також інших речей (засобів, виробів, препаратів, продуктів) обіг яких обмежений або заборонений чинним законодавством;
2.4 Виконавець має право відмовити Замовнику у просуванні контенту, якщо вважає, що цей контент може порушувати права інших осіб або є сумнівним, тобто, створеним для отримання прибутку незаконними способами;
2.5. Виконавець надає послуги точно відповідно до цього Договору. Етапи надання послуг є технологічними процесами. На стадії надання послуг не допускається зміна їхнього способу, обсягу та/або режиму оплати.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Виконавець має право надати (надавати) послуги Замовнику як особисто, так і із залученням третіх осіб без отримання додаткового схвалення Замовника з цього приводу;
3.2. Замовник зобов'язується сплатити замовлені Виконавцем послуги у розмірі, порядку та строки, передбачені розділом 4 цього Договору;
3.3. Замовляючи просування контенту, Замовник зобов'язаний забезпечити наявність контенту за вказаним ним посиланням в мережі Інтернет протягом усього терміну дії цього Договору. Виконавець не несе відповідальності за умови відсутності працездатності ресурсу на якому розміщено контент, а також за відсутність та/або блокування та/або видалення контенту Замовника третіми особами або самим Замовником.
3.4. Замовник не має права видаляти контент на час надання послуг без погодження з Виконавцем протягом усього строку дії Договору;
3.5. Якщо невиконання Замовником положень пунктів 2.3, 3.3, 3.4. Договору призведе до неможливості надання послуг Виконавцем та Замовник не повідомив Виконавця про настання зазначених обставин, зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними, а сплачені Замовником кошти за надання послуг, що не підлягають поверненню;
3.6. При видаленні (блокуванні) контенту Замовника самим замовником та/або третіми особами, та його подальшому відновленні, Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг та/або збільшити термін їх надання на період часу, необхідний для усунення несприятливих наслідків, спричинених цими обставинами або відмовитися від подальшого надання послуг Замовнику (виконання Договору) без повернення Замовнику сплачених ним коштів;
3.9. Сторони погоджуються, що достовірним підтвердженням невиконання Замовником положень пунктів 3.3-3.4. Договору є офіційна відповідь (заява) служби технічної підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу) email: hshsmo007@gmail.com, на якому розміщено контент Замовника, неофіційні повідомлення співробітників служби підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), повідомлення в засобах масової інформації, а також аналітичні дані працівників Виконавця;
3.10. Виконавець також в односторонньому порядку має право збільшити термін надання послуг у разі наступних обставин:
- технічні проблеми ресурсу (сервісу) на якому розміщено контент Замовника;
- введення фільтрів та апдейтів у соціальній мережі та/або соціальному сервісі, що перешкоджають просуванню контенту;
- зміна алгоритмів роботи соціальної мережі та/або соціального сервісу, що перешкоджають просуванню контенту.
3.11. Сторони домовилися, що достовірним підтвердженням настання обставин, перелічених у пункті 3.10 цього Договору, є офіційна відповідь (заява) служби технічної підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), на якій розміщено контент Замовника, неофіційні повідомлення працівників служби підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), повідомлення у ЗМІ, а також аналітичні дані працівників Виконавця;
3.12. Виконавець зобов'язується не вчиняти в процесі надання послуг жодних дій, які можуть вплинути на репутацію Замовника.
4. Вартість, порядок оплати та строки надання послуг
4.1. Види та вартість послуг Виконавця розміщено на сайті Виконавця у розділі «послуги»;
4.2. Оплата послуг Виконавця відповідно до цього Договору здійснюється до початку надання послуг. Виконавець розпочинає надання послуг за умови внесення Замовником з цього приводу Виконавця повної передоплати, тобто. повної суми надання послуг;
4.3. Здійснення платежу за цим Договором провадиться Замовником через доступні на сайті Виконавця способи оплати. Сторони домовилися, що моментом початку виконання обов'язку Замовника щодо оплати послуг є момент прийняття умов цього Договору. Моментом початку виконання зобов'язань Виконавця так само як і моментом набуття чинності цим Договором чинності є момент зарахування коштів на рахунок Виконавця. Виконавець приступає до надання послуг Замовнику протягом 24 годин з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця. Для оплати Замовник повинен вказати необхідні дані. У разі здійснення оплати через платіжні системи (агрегатори платежів) з банківських карток та/або інших банківських рахунків, Замовник зобов'язаний переконатися в тому, що має право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках. Замовник також зобов'язаний виключити доступ третіх осіб до інформації, що дозволяє третім особам скористатися рахунками Замовника для оплати та замовлення послуг виконавця (номери банківських карток, найменування банку, пін-коди, коди cvv2 та cvc2 тощо). Ризик несанкціонованої оплати послуг Виконавця з рахунків Замовника повністю покладається на Замовника. Замовник несе самостійну відповідальність за несанкціоновану оплату своїх рахунків послуг Виконавця третіми особами. Оплата послуг з рахунку(ів) Замовника визнається Замовником санкціонованою та виробленою самим Замовником у всіх випадках. Оформивши замовлення на надання послуг, Замовник зобов'язаний надіслати на адресу Виконавця електронного листа з текстом, що підтверджує факт формування замовлення, а також факт оплати послуг Виконавця на e-mail сайту: smmkit@gmail.com. Цей лист має бути надісланий з адреси електронної пошти, яку Замовник вказав на оплату послуг Виконавця у платіжній системі, а також зазначений Замовником на сайті Виконавця при замовленні послуг. Адреси електронної пошти, зазначені в платіжній системі, на сайті Виконавця, а також адреса з якого надходить підтвердження формування замовлення та оплати повинні збігатися. При неотриманні відповідного листа Виконавець має право не приступати до надання послуг.
5. Відповідальність Сторін
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору. Спори, що виникають Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом письмових переговорів та дотримання обов'язкового претензійного порядку, а при недосягненні угоди, спір передається на розгляд суду за місцем знаходження Виконавця, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством. Що стосується підсудності спору Арбітражному Суду, суперечка передається в руки Арбітражного Суду за місцем перебування Виконавця. При надсиланні Замовником претензії на адресу Виконавця, Замовник зобов'язаний додати до неї документи, що обґрунтовують суть претензії. Претензії надсилаються лише письмово.
6. Обставини непереборної сили
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо неналежне виконання виявилося неможливим через настання обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили Сторони домовилися вважати зовнішні та надзвичайні події, які були відсутні під час підписання цього Договору і настали без волі та бажання Сторін, дії яких Сторони не могли передбачити та не могли запобігти заходам та засобам, які виправдано та доцільно чекати від добросовіс. До таких обставин належать війна та військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, акти та дії органів державного управління, які унеможливлюють виконання зобов'язань за цим Договором та визнані обставинами непереборної сили;
6.2. Сторона, яка заявляє про наявність обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про їх настання та передбачувану тривалість не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів з моменту їх настання. Сторона, яка не надіслала повідомлення у зазначений термін, позбавляється права посилатися на такі обставини у майбутньому;
6.3. Термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на термін неможливості їх виконання внаслідок обставин непереборної сили.
7. Строк дії цього Договору
7.1. Цей договір набирає чинності з моменту прийняття його умов та надходження коштів у рахунок оплати послуг Виконавця на банківський рахунок Виконавця та діє до виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань;
7.2. Замовник до закінчення терміну дії Договору, має право достроково припинити його дію, попередивши у тому Виконавця щонайменше як за тридцять календарних днів. При достроковому припиненні Договору з ініціативи Замовника, отримана Виконавцем плата за надання послуг у цьому випадку не підлягає поверненню навіть якщо Виконавець не встиг виконати всі зобов'язання прийняті на себе за Договором;
7.3. У разі припинення дії цього договору з будь-яких інших підстав сторони зобов'язані виконати всі зобов'язання, що виникли до цього моменту;
7.4. Договір укладається на 1 місяць.
8. Конфіденційність
8.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності отриманої ними одна від одної або відомої під час виконання зобов'язань за цим Договором інформації, а також знань, досвіду, ноу-хау та інших відомостей, про які спеціально обумовлено, що вони мають конфіденційний характер. Сторони зобов'язуються не розкривати та не розголошувати загалом або, зокрема, таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором;
8.2. Вимоги пункту 8.1 не поширюються на випадки розкриття конфіденційної інформації на запит уповноважених на те органів у випадках, передбачених законом.
9. Додаткові умови та заключні положення
9.1. Сторони домовилися, що всі повідомлення, передбачені цим Договором (за винятком претензій), можуть здійснюватися шляхом надсилання Сторонами електронною поштою. Адреса електронної пошти Виконавця є адреса вказана у розділі «Контакти» або іншому відповідному розділі сайту Виконавця (email: smmkit9@gmail.com). Адреса електронної пошти Замовника - адреса вказана Замовником на сайті Виконавця при замовленні послуг. Листи та інші документи, що надійшли від Замовника з інших адрес електронної пошти, не приймаються і не розглядаються Виконавцем;
9.2. У разі зміни найменування, місцезнаходження, банківських реквізитів та інших даних, кожна із Сторін зобов'язана у п'ятиденний термін письмово повідомити іншу сторону про зміни, що відбулися;
9.3. У решті, що не передбачено цим договором, Сторони керуються застосовним законодавством.
Загальні відомості та додаткові правила надання послуг:
Сервер, домен та всі доступні платіжні агрегатори документально оформлені.
Інтернет переповнений десятками тисяч відгуків про обмани користувачів, які звернулися до недобросовісних «просуванців контенту». Але ми не посилаємося на цю обставину для самоствердження або підняття власної репутації, а лише заявляємо про те, що Ви звернулися до професіоналів, готових допомогти в просуванні та накрутці.
На задоволення наших замовників, блокування та списання при накрутці контенту відбуваються в нас дуже рідко. Однак кожен, хто звертається за подібними видами послуг повинен розуміти, що накрутка це штучний процес, що епізодично припиняється соціальними мережами та соціальними сервісами при виявленні такої, оскільки вона є свого роду «вірусом» в організмі ресурсу, що не є природним для нього. Ми робимо все, щоб зробити накрутку максимально безпечною. Якщо ж списання трафіку все ж таки відбулося, то це є засобом захисту Соціальної мережі (або соціального сервісу) і вплинути на це ми на жаль не можемо. Тому важливо розуміти і усвідомлювати, що все може піти далеко не так як було задумано спочатку.
Пам'ятайте! З використанням нашого сервісу неприпустимо вести паралельну, тобто. одночасне накрутку того ж контенту за допомогою аналогічних сервісів. Ця дія збиває лічильники соціальних мереж та соціальних сервісів, також це може призвести до «бана» контенту, групи, сторінки та ін. майданчиків, а також не дозволить Вам відстежити точне виконання замовлення.
Послуги, які ми надаємо, розміщені у доступній формі на нашому сайті та не викликають двозначного тлумачення. Однак у разі неясності змісту, виду, способу, термінів виконання тощо, Ви можете звернутися за роз'ясненнями до наших менеджерів за допомогою направлення листа на адресу електронної пошти, вказаної на сайті (email: hshsmo007@gmail.com). Послуги не вказані та/або не перераховані як доступні послуги нами не надаються.
Ми не проводимо роботу із закритими групами, профілями та іншими майданчиками. Тому якщо в процесі роботи Ви закриваєте заданий майданчик, ми автоматично припиняємо виконання Замовлення. Повернення сплачених коштів у цьому разі не здійснюється.
Замовнику забороняється змінювати адреси посилань, зазначених під час оформлення замовлення.
У випадку, якщо виконання замовлення неможливе (наприклад, через помилку Замовника на адресу посилання, або помилку при виборі послуг), замовлення надається статус "Редагується", а на електронну пошту Замовника (зазначену при оформленні замовлення) надсилається лист із зазначенням причин та способів її усунення. У разі відсутності відповіді або дій Замовника, спрямованих на усунення причин протягом двох днів, замовлення автоматично надається статус "Скасовано", а на електронну пошту Замовника надсилається відповідне повідомлення. Після скасування замовлення останній знімається з контролю та надалі не виконується. І тут слід сформувати нове замовлення.

На сайті Ви можете скористатися найнадійнішою та найбезпечнішою платіжною системою «Fondy», яка надійно захищає права покупця.